Ntoniu Saccaru e la bannera russa

 

Li tiempi di quannu /la fami rignava

nun c’era travagliu / lu pani mancava

carusi chiangivanu / vudeddra nturciuniati

li patri mputenti / comu cani vastuniati.

 

A guerra finuta / di spranza si campava

bannera russa avanti / a Portella si cantava

un piezzu di turrenu / a furmientu curtivatu

vastava a lu viddranu / pi sentisi biatu.

 

Ntoniu era picciuettu / avia già cuscenza

basta cu li Baruna / suggizioni / rivirenza

tanti li cumpagni / insiemi si po’ luttari

                            munnu troppu ngiustu / ora avi a cangiari.

 

Li terri abbannunati / chiangivanu di raggia

arriva lu comunismu / la genti s’incuraggia

la liggi Gullu è fatta / accunsenti la spartizioni

allura avanti populu / cumincia l’occupazioni.

 

Si scinni di brualinu / di li cugna / di la vaneddra

davanti c’è la bannera / taliati quantu è beddra

migliaia li cumpagni / ca marcianu arricriati

li primi cuerpi arrivanu / tri / cadinu ammazzati.

 

Pinsavanu di aviri / raggiuntu l’uguaglianza

e ognunu la so terra / pi inchisi la panza

truvarunu la mafia / li sbirri / li patruna

inchieru sì la panza / di chiummu e pallittuna.

 

La lotta sarà dura / ma nun ni fa scantari

la cammara del lavoru / iddra / ni po’ aiutari

ntoniu è picciuttieddru /e sapi chiddru ca fa

e doppu sissant’anni / è sempri / ancora ccà.

 

                      Marzo 2006                           Totò Treppiedi

 

 

Li Banneri di cannavazzu

 Na vota c’eranu li Banneri / ca si taliavanu quasi chiangiennu

rapprisintavanu spiranzi e idiali / canusciuti in tuttu lu munnu

miliuna di genti a iddri cridiva / comu simbulu di libertà

c’era puru cu avissi murutu / pi cunvinzioni e pi fidiltà.

 

 Pi antri sti cosi sannu di muffa / parlanu sulu di bisiniss e grana

pronti a cangiari Bannera e partitu / si sutta li piedi la terra frana

ni li partiti chistu succedi / ogni vota ca lu vientu cangia

passanu lestu a n’antra banna / picchì mpurtanti è lu mangia mangia.

 

 

 

Povira Italia, Caniattì midemma / cu guverna cerca sulu l’affari sò

spatulianu ammatula senza ritegnu / inghiennu la panza chiossà ca si pò

si sunnu scupruti fannu li gnorri / spargiennu la testa di cinirazzu

ma scritti restanu ni lu libru di storia / comu Banneri di cannavazzu.